Política de privacitat

A continuació, descrivim el tractament de les seues dades personals i els drets que l’assisteixen de conformitat amb la normativa vigent de protecció de dades –Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, d’ara endavant, la “normativa aplicable en matèria de protecció de dades”.

L’entitat responsable és INTURFOOD RESTAURACIÓN SL. (d’ara endavant, “El Responsable”), amb domicili social en C/ França 183 (Pol. Ind. Ciutat Transport) 12006, Castelló, Espanya.

En cas que ho desitge, pot contactar amb nosaltres a través de correu electrònic en l’adreça següent: colectividades@intur.com.

2. Amb quina finalitat o finalitats tractarem les seues dades i sobre quina base jurídica?

Les seues dades personals es tracten, de conformitat amb el que disposa la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, sobre la base legal i amb les finalitats que assenyalem tot seguit:

3. Execució o compliment de les obligacions contractuals o aplicació de mesures precontractuals

Les seues dades es tractaran amb la finalitat de gestionar la reserva d’habitacions a través dels diferents canals proporcionats per l’entitat propietària de l’hotel.

En este sentit, en cas que vostè no permeta el tractament de les seues dades personals amb esta finalitat, i atés que el tractament de les dades és necessari per tal de complir les obligacions contractuals o l’aplicació de mesures precontractuals amb El Responsable, no podrà formalitzar la reserva.

4. Consentiment de l’interessat/a

Sempre que haja donat el seu consentiment, es podran tractar les seues dades personals per a les finalitats següents:

 • Formulari de contacte web. El tractament de les seues dades personals es realitzarà, sempre que ens haja donat el seu consentiment, per a gestionar i donar resposta a les sol·licituds d’informació, consultes, reclamacions o suggeriments realitzats a través del formulari web.
 • Comunicacions comercials. Es tractaran les seues dades per a gestionar l’enviament de comunicacions comercials relatives a productes, servicis, promocions o qualsevol altra notícia rellevant que puga ser atractiva per a vosté.
 • Programa de fidelització. Es tractaran les dades personals amb la finalitat de gestionar el registre d’usuaris en el programa de fidelització Club Intur.
 • Accés a la xarxa Wifi. Es tractaran les seues dades amb la finalitat de gestionar la connexió dels hostes a la xarxa Wifi.
 • Gestió de Newsletter. El tractament de les seues dades personals es realitzarà amb la finalitat de tramitar la seua subscripció als butlletins de notícies.
 • Sorteigs i promocions. El tractament de les seues dades personals es realitzarà amb la finalitat de gestionar la seua inscripció i participació en sorteigs i promocions.

Vosté podrà revocar en qualsevol moment el seu consentiment. Cal destacar que la revocació del consentiment no té caràcter retroactiu.

5. Quines categories de dades tractarem?

Les possibles categories de dades que es tractaran són:

 1. Execució o compliment de les obligacions contractuals o aplicació de mesures precontractuals
 • Dades de caràcter identificatiu
 • Dades econòmiques, financeres i d’assegurances
 1. Consentiment de l’interessat/a
 • Dades de caràcter identificatiu: Nom, cognoms, email i telèfon.
 • Característiques socials: Tipus de viatges vacacionals
 • Potencialment, qualsevol tipologia de dades que la persona interessada incloga en el contracte que realitze a través del formulari web.

6. A quins destinataris es comunicaran les seues dades?

Per a dur a terme totes les finalitats anteriorment descrites, El Responsable compta amb la col·laboració de tercers proveïdors de servicis que puguen tindre accés a les dades personals com a conseqüència de l’execució dels servicis contractats. En qualsevol cas, El Responsable segueix uns criteris estrictes de selecció dels tercers amb l’objectiu de complir les seues obligacions en protecció de dades i firma amb ells el corresponent conveni de protecció de dades, on estos tercers s’obliguen a complir les seues obligacions en protecció de dades i, en concret, a desplegar aquelles mesures de seguretat jurídiques, tècniques i organitzatives que siguen apropiades per a garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades dels interessats, en relació amb el seu tractament per a les finalitats informades.

Les seues dades se cediran a altres empreses del grup titulars dels hotels per a la formalització de la seua reserva. La cessió de dades està legitimada en l’execució o compliment de les obligacions contractuals que estableix amb El Responsable en sol·licitar la reserva d’una habitació.  També es podran cedir les seues dades a les empreses titulars dels hotels quan calga gestionar la seua sol·licitud d’informació i esta cessió estarà legitimada en el seu consentiment.

Addicionalment, El Responsable podrà revelar les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació de l’usuari o de la usuària quan les autoritats públiques ho requerisquen en l’exercici de les funcions que tenen atribuïdes legítimament i de conformitat amb les disposicions que siguen aplicables en aquells casos en què siga necessari.  

7. Es transfereixen les seues dades a tercers països o a organitzacions internacionals?

Es realitzen transferències internacionals de dades fora de l’Espai Econòmic Europeu en diferents circumstàncies:

 • Per a gestionar la disponibilitat de les habitacions a la companyia eRevMax Ltd., així com a les seues empreses associades.
 • Per a gestionar el registre a la xarxa Wifi en cas d’utilitzar la funcionalitat de “accedir amb” i per a la gestió d’inscripció i realització de sorteigs i promocions a les companyies Facebook Inc o Twitter.
 • Per a l’enviament de comunicacions comercials i butlletins informatius, així com per a la gestió de subscripcions als programes de fidelització a les companyies The Rocket Science Group i Salesforce.

En totes les transferències garantint el nivell adequat de protecció segons els principis de l’Escut de privacitat o les Clàusules Contractuals Estàndard aprovades per la Comissió de la UE.

8. Quant de temps conservarem les seues dades?

El Responsable complirà el que disposa la normativa vigent pel que fa al deure de supressió de la informació personal una vegada aconseguida la finalitat perseguida, o bé quan revoque el seu consentiment per al seu tractament, i la informació quedarà així degudament bloquejada per a posar-la exclusivament a disposició de Jutges i Tribunals, del Ministeri Fiscal o de les administracions públiques competents per a l’atenció de les possibles responsabilitats sorgides del tractament, i solament durant els terminis de prescripció de les responsabilitats esmentades. Una vegada transcorreguts estos terminis, s’eliminarà definitivament la informació mitjançant mètodes segurs.

9. Com hem obtingut les seues dades?

Les dades personals que El Responsable tracta són les dades personals que vostè ha aportat amb la utilització del formulari de contacte web, la reserva d’habitacions mitjançant la funcionalitat de la web o a través d’operadors turístics, la informació que publica en llocs web o xarxes socials sobre l’hotel o qualsevol altra interacció que realitze en la nostra web.

10. Quins són els seus drets quan ens facilita les dades?

D’acord amb el que disposa la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, així com en la normativa nacional en matèria de protecció de dades, vostè té dret a exercir, si així ho desitja, els drets d’accés, rectificació i supressió de dades, així com sol·licitar que es limite el tractament de les seues dades personals, oposar-s’hi, sol·licitar la portabilitat de les seues dades i no ser objecte de decisions individuals automatitzades.

Addicionalment, en cas que el tractament de dades personals descrit es base en el consentiment prestat per la seua part, vostè pot revocar en qualsevol moment este consentiment. En este sentit, cal destacar que la revocació del consentiment prestat no afectarà la licitud del tractament realitzat amb anterioritat a la retirada del consentiment esmentat.

Vosté pot exercir els drets descrits anteriorment a través dels canals següents, aportant la documentació necessària que ens permeta verificar la seua identitat (còpia del DNI, passaport, NIE, etc.):

 • Per escrit, mitjançant sol·licitud dirigida a C/ França 183 (Pol. Ind. Ciutat Transport) 12006, Castelló, Espanya.
 • Mitjançant correu electrònic a l’adreça següent: colectividades@intur.com.

11. Davant de qui pot exercir les seues reclamacions?

En cas que considere que s’han vulnerat els seus drets en matèria de protecció de dades o si té qualsevol reclamació relativa a la seua informació personal, vosté es podrà dirigir al responsable de les dades o al Delegat de Protecció de Dades, la informació de contacte del qual s’indica en l’apartat 1.

En qualsevol cas, les persones interessades sempre podran acudir davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, autoritat de control en matèria de protecció de dades, http://www.agpd.es., C/Jorge Juan número 6, 28001, Madrid.